UpdatesAn Example Regarding the Prevention of Unfair Competition in Imports: Cocoa Butter Decision.

16 March 2023
  1. Konu

İşbu Hukuki Bilgi Notu, 21.09.2022 tarih ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2023) (“Tebliğ”) hakkında hazırlanmıştır. Tebliğ ile Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (“GTİP”) yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)” ürününün ithalatının yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilerek ürün ithalatı hakkında damping soruşturması başlatılmıştır.

  1. Hukuki Tespit ve Değerlendirmelerimiz

27.3.2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/11) ile Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 GTİP yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)”na yönelik damping soruşturması başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Malezya menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)
1804.00.00.00.00 “Kakao yağı (katı ve sıvı)” Malezya Barry Callebaut Manufacturing Malaysia Sdn Bhd 8,5
Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn Bhd 7
GCB Cocoa Malaysia Sdn. Bhd. 7,5
JB Cocoa Sdn Bhd 7,5
Diğerleri 10

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacaktır. Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Tebliğ, 22 Eylül 2022 olan yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220921-4.htm