Bilgilendirme – Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar

Bilgilendirme – Dijital Dönüşüm Ofisi
Kasım 6, 2019
Bilgilendirme – 6493 Sayılı Kanun Değişiklikleri
Kasım 14, 2019

Bilgilendirme – Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Cumhurbaşkanı tarafından Onaylanması Hakkında 1733 sayılı Karar (“Karar”) 4 Kasım 2019 tarih, 30938(Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  • Buna göre 2020 yılı hedef ve politikaları kapsamında istikrarlı ve güçlü ekonomi hedefinin sağlanmasına yönelik olarak:

2.1.5 Mali Piyasalar başlığı altında belirlenen politika tedbirler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 

  • Finansal kuruluşların düzenleme ve denetleme çerçevesi güçlendirilecek, etkin bir rekabet ortamı sağlanacak, işlem maliyetleri azaltılacak ve sağlıklı bilgiye erişimleri kolaylaştırılacaktır.

 

 

Politika/Tedbir Sorumlu Kuruluşlar Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler
Tedbir 248.7  Finansal kuruluşların müşteriyle yaptıkları işlermlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, BDDK, MASAK 1.       Faktoring ve finansman sözleşmelerinde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzatkan iletişim araçları ile yapılabilmesine yönelik olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun’da değişiklik yapılmasına ilişkin çalışma yapılacaktır.

2.       Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak bu sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktaniletişimaraçları ile yapılabilmesine yönelik olarak 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun’da değişiklik yapılmasına ilişkin çalışma yapılacaktır.

 

 

  • Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke işbirlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecektir.

 

Politika/Tedbir Sorumlu Kuruluşlar Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler
Tedbir 249.5 Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır. TCMB, TUBITAK Anlık ödeme sisteminin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak, test çalışmalarına başlanacaktır.

 

  • Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecektir.

 

Politika/Tedbir Sorumlu Kuruluşlar Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler
Tedbir 250.1 – Fintek ekosisteminin ülkemizde gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacaktır Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Fintek ekosisteminin ülkemizde gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacaktır.
Tedbir 250.2 –  Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı oluşturulacaktır. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı ile fintek ekosistemi için gerekli mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır.
Tedbir 250.3 – Ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları birliği oluşturulacaktır. TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK Ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları birliğinin kurulması kapsamında 6493 sayılı Kanun’da değişiklik yapılması çalışmaları yürütülecektir.
Tedbir 250.4 İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacaktır. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacaktır.
Tedbir 250.5 – Açık bankacılık hukuki alt yapısını güçlendirmek amacıyla AB Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumu sağlanacaktır. TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK 1.       Ödeme sistemlerinin gözetim ve denetimi TCMB’ye bağlanacak ve bu sistemlerin etkinliğinin arttırılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

2.       Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konacaktır.

3.       Söz konusu direktifle ilgili olarak işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte ülkemiz için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliğine ilişkin çalışma yapılacaktır.

 

  • Buna göre 2020 yılı hedef ve politikaları kapsamında rekabetçi üretim ve verimlilik hedefinin sağlanmasına yönelik olarak:

 

2.2.1.Sanayi Politikaları başlığı altında belirlenen politika tedbirler arasında aşağıdakiler yer almaktadır.

 

  • Teknoloji ve yenilik odaklı yatırımların desteklenmesi amacıyla girişim sermayesi sistemi geliştirilecektir.

 

Politika/Tedbir Sorumlu Kuruluşlar Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler
Tedbir 302.1 – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde girişim sermayesi kaynağı (fonların fonu) oluşturulacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1.       Girişim sermayesi alanında mevcut uygulamalar da dikkate alınarak ihtiyaç analizi yapılacaktır.

2.       Model önerisi geliştirilecektir.

3.       Mevzuat ve kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Tedbir 302.2 – Sermaye piyasası mevzuatında yer alan girişim sermayesine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak üzere girişim sermayesi sisteminin koordinasyonunun Sanayi ve teknoloji Bakanlığı çatısı altında toplanması sağlanacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK 1.       Mevzuat değişikliği, kurumsal ve idari düzenleme yapılacaktır.

 

Tedbir 302.3 Teknoloji tabanlı girişimlere yönelik girişim sermayesi fonları güçlendirilecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK 1.       Protokol süreçlerinin tamamlanması sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile fonlar arasında fona katılım sözleşmeleri ve bu fonlara katılacak üniversite Kuruluşları ile TÜBİTAK arasında proje destek sözleşmeleri imzalanacaktır.

2.       Tech-InvesTR programı kapsamında TÜBİTAK ile üniversite Kuruluşları arasında imzalanacak Proje Sözleşmelerine son hali verilecektir.

3.       Fonlara yeni katılımcılar sağlanması amacıyla Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar EIF, EBRD, IFC (Dünya Bankası) vb. finans kaynakları ile görüşmelerde bulunulacaktır.

4.       Tech-InvesTR 2018 sürecinin değerlendirilmesi sonrasında Tech-InvesTR 2020 çağrısına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

 

Powered by themekiller.com