BilgilendirmeKişisel Verileri Koruma Kurulu 18 Yaşını Doldurmamış İlgili Kişinin Başvuru Hakkına Yönelik Karar Verdi.

30 Eylül 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 18 yaşını doldurmamış ilgili kişiye ait sağlık raporunun imha edilmesine yönelik, ilgili kişinin babası tarafından veri sorumlusuna başvurulması ve cevap alınamaması üzerine, ilgili kişinin kendisi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (“Kurum”) ulaşan bir şikayette, şikayet sahibi ilgili kişinin 18 yaşını doldurmaması nedeniyle Kuruma şikayet hakkını kullanıp kullanamayacağını ve şikayetçi bakımından söz konusu şikayetin usul şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirmiştir.

Kurul 11.08.2020 tarihli ve 2020/622 sayılı Kararında (“Karar”)

  • Anayasanın 20. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Özel hayatın gizliliği” başlıklı düzenleme ile herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme, kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahip olduğuna;
  • Anayasanın 20. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yürürlüğe gire 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) da amacının “Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek” olduğunu;
  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, ayırt etme gücüne sahip küçüklerin karşılıksız kazanma ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada yasal temsilcilerinden rıza almalarının gerekmediğini;
  • İlgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakların da kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğunu;
  • Somut olay bakımından, başvurucunun 18 yaşını doldurmamış olmasına rağmen ayırt etme gücüne haiz olduğu, çocuğun üstün yararı da gözetilerek kişisel verilerin korunmasının kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğunun kabul edilmesinin yerinde olacağı ve başvurucunun bu hakkını kullanması bakımından velisinin rızasının gerekli olmadığını;
  • Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca sınırlı ehliyetsizlerin de ayırtım gücüne sahip olmak koşuluyla KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen hakları bizzat kullanabileceğini, e-Nabız verilerine erişim hususunda küçük tarafından aksi öngörülmedikçe hem küçüğün hem velisinin yetkili kılındığını; anılan düzenlemenin somut olay bakımından kişisel verilerin korunması hakkının nispi kişiye sıkı biçimde bağlı hak olduğu yönündeki değerlendirme ile de uyumlu olduğunu

ifade etmiştir.

  • Kurul, bu değerlendirmeler sonucunda, 18 yaşını doldurmamış ilgili kişinin sağlık raporunun kayıtlardan imha edilmesine yönelik başvuruda (i) küçüğün ayırt etme gücüne haiz olması ve (ii) ilgili kişi ve velisinin başvuru konusundaki iradelerinin örtüşmesi göz önüne alındığında, veri sorumlusuna yapılan başvuru ve Kurula intikal eden şikayet bakımından hem ilgili kişinin hem de babasının yetkili olduğuna ve her ikisinin de Kurula şikayet hakkını kullanabileceğine; ayrıca KVKK madde 15/1 uyarınca söz konusu dilekçeye yönelik inceleme başlatılmasına karar vermiştir.

Şirketinizin Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin ihtiyaç duyduğu her türlü konuda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.