Kişisel Verilerinizin Gizliliğine
Hassasiyet Göstermekteyiz

SRP-Legal

Bilgilendirme Metni

SRP-Legal Hukuk Ofisi (SRP-Legal”) olarak kişisel verilerinizi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile avukatlık mesleğine ilişkin temel ilkeler (“Avukatlık mevzuatı”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak mesleğimizi icra etmek amacıyla işlenmesi ve korunması için gereken tüm hassasiyeti göstermekteyiz.

SRP-Legal, KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu SRP-Legal Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ile İşlenme Amaçları 

SRP-Legal, aşağıdaki tablo ile meşru kişisel veri işleme amaçları ile bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlediği kişisel verilerinizi belirtmektedir.

Privacy Notice

Privacy Notice

SRP-Legal, rızanız olmadan kişisel verilerinizi 6563 sayılı Elektronik Ticaret Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeleri ile KVK mevzuatındaki hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla işlemez. SRP-Legal, özel nitelikli kişisel verilerinizi sadece Avukatlık mevzuatı doğrultusunda ve gereğince gerekli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla işleyebilecektir.

Çoğu durumda SRP-Legal’in üçüncü kişileri kendilerine ait kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirmesi avukat-müvekkil gizliliği sebebiyle hukuken imkânsız olabilecek ya da orantısız çaba gerektirebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları ve Yöntemlerimiz

SRP-Legal, kişisel verilerinize https://www.srp-legal.com/ internet sitemiz üzerinden, internet sitemizde yer alan çerezler vasıtasıyla, info@srp-legal.com e-posta adresi üzerinden, haber bültenimize üye olma sekmesi vasıtasıyla ve doğrudan siz potansiyel ya da mevcut müvekkillerimizden, avukatlarımızdan, iş ortaklarımızdan, tedarikçilerimizden, işyeri ve internet sitesi ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, dış hizmet sağlayıcılarımızdan ve/veya sizlerin temsilcilerinden, yetkililerinden ve/veya çalışanlarından ve doğrudan veya kamuya açık platformlardan, yetkili kişi ve makamlardan KVK mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.

SRP-Legal anılan yöntem ve yollarla elde ettiği kişisel verilerinizi aşağıdaki süreç ve amaçlar kapsamıyla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı bir şekilde otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

SRP-Legal, kişisel verilerinizi, yapılan sözleşmeler kapsamında güvenilir dış hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve iş ortaklarıyla paylaşır ve bu kişileri düzenli olarak denetler. Veri Alıcıları arasında, örneğin bilgi teknolojileri ve teknolojik altyapı hizmeti servis sağlayıcıları, iletişim ajansları, telekomünikasyon operatörleri, bankacılık kurumları veya dış danışmanlar bulunmaktadır.

SRP-Legal, müvekkil hak sahiplerine ait kişisel verileri, mahkemeler, resmi kurum ve kuruluşlar ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda yasal zorunluluk sebebiyle paylaşılabilir.

SRP-Legal, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında elde ettiği kişisel verileri asla satmaz ya da kendi dışında herhangi bir kişi tarafından pazarlama amacıyla kullanılmasına izin vermez.

SRP-Legal, kişisel verilerinizi kural olarak yurtdışına aktarmamaktadır. Ancak, hukuki hizmetin gerektirmesi halinde KVK mevzuatına uygun olarak aktarım gerçekleşebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

SRP-Legal, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir.  SRP-Legal bu doğrultuda işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen siz kullanıcılarımıza ait kişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere ilgili ilgili yasal düzenlemelere uygun bir şekilde işlemekte, korumakta, muhafaza etmekte ve imha etmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde, kişisel verileriniz SRP-Legal Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasıdoğrultusunda kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda, dış hizmet sağlayıcılarımızın sunucuları üzerinde ve basılı kopya olarak SRP-Legal arşivinde muhafaza edilmektedir. SRP-Legal’in fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, SRP-Legal sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, SRP-Legal’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@srp-legal.com adresine e-posta göndermek suretiyle SRP-Legal’e iletmek için form talep edebilirsiniz.

İşbu Bilgilendirme Metni, SRP-Legal’in değişen kişisel veri işleme süreçleri dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri takip etmek için internet sitemizi sık sık ziyaret etmenizi öneririz.

SRP-Legal Hukuk Ofisi

Kariyer Havuzu

Mükemmel bir kariyer için doğru adrestesiniz. SRP Legal ekibine katılmak isteyen avukatlar ve stajyer avukatlar, bizimle temasa geçebilirsiniz.