Kişisel Verilerinizin Gizliliğine
Hassasiyet Göstermekteyiz

SRP-Legal

Bilgilendirme Metni

SRP-LEGAL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

SRP-Legal Hukuk Ofisi (SRP-Legal”) olarak, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ve avukatlık mesleğine ilişkin temel ilkeleri (“Avukatlık mevzuatı”) göz önünde bulundurarak, mesleğimizi icra etmek için topladığımız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için gereken tüm hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu SRP-Legal Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin SRP-Legal tarafından işlenmesine ilişkin tarafınıza bilgi vermek amacını taşımaktadır.

1-Kişisel Verilerinizi Elde Etmek İçin Kullanılan Yollar, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

SRP-Legal, aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin meşru temelini oluşturan amaçlar doğrultusunda kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

SRP-Legal, kişisel verilerinizi internet sitemizde (http://www.srp-legal.com/) yer alan iletişim formu, info@srp-legal.com e-posta adresimize gönderilen e-postalar ile haber bültenimize yapılan üyelikler vasıtasıyla ve doğrudan potansiyel ya da mevcut müvekkillerimizden, avukatlarımızdan, iş ortaklarımızdan, tedarikçilerimizden, işyeri ve internet sitesi ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, dış hizmet sağlayıcılarımızdan ve/veya müvekkillerimizin temsilcilerinden, yetkililerinden ve/veya çalışanlarından veya kamuya açık platformlardan, yetkili kişi ve makamlardan KVK mevzuatına uygun olarak elde etmektedir.

SRP-Legal, belirtilen yöntem ve yollarla elde ettiği kişisel verilerinizi avukatlık mesleğini icra etmemiz dolayısıyla tabi olduğumuz yasal düzenlemelerde veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, aramızda imzalanan sözleşme çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, SRP-Legal’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, haklarınızın tesisi, kullanılması veya korunması için söz konusu kişisel verileri işlemenin zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, SRP-Legal’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarına dayanarak ve aşağıdaki süreç ve amaçlar kapsamıyla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı bir şekilde otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlemektedir.

Yukarıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayandırılamayan süreçlerdeki kişisel verilerinizin işlenmesi açık rızanız dahilinde gerçekleştirilmektedir.


2-Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Yurt İçi Aktarım

SRP-Legal, kişisel verilerinizi, imzalanan sözleşmeler kapsamında dış hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla paylaşır. SRP-Legal’in kişisel verilerinizi aktardığı kişiler arasında, bilgi teknolojileri ve teknolojik altyapı hizmeti servis sağlayıcıları, iletişim ajansları, telekomünikasyon operatörleri, bankacılık kurumları ve dış danışmanlar bulunmaktadır. Kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişiler, SRP-Legal ile imzaladıkları sözleşmeler kapsamında, kendileriyle paylaşılan kişisel verileri, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak işlemek ve korumakla yükümlü olup, bu kişiler SRP-Legal’in denetimindedir.

SRP-Legal, işbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileri, talep edilmesi veya gerekmesi halinde, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar, mahkemeler ve sair yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

Yurt Dışı Aktarım

SRP-Legal, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır. Hukuki hizmetin gerektirmesi halinde, söz konusu aktarım KVK mevzuatına uygun olarak açık rızanız doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

3-Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

SRP-Legal, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. SRP-Legal bu doğrultuda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen siz kullanıcılarımıza ait kişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere, SRP-Legal’in ilgili politika ve prosedürleri ile yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun bir şekilde korumakta, muhafaza etmekte ve imha etmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükârda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde, kişisel verileriniz SRP-Legal Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda, dış hizmet sağlayıcılarımızın sunucuları üzerinde ve basılı kopya olarak SRP-Legal arşivinde muhafaza edilmektedir. SRP-Legal’in fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, SRP-Legal sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunu 72 saat içinde bilgilendirir.

4-Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, SRP-Legal’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi, yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

KVKK kapsamındaki yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı,

  • Şakayıklı Sokak No:10, Levent 34330, İstanbul adresine kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmî belgeleri ekleyerek bizzat veya
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından SRP-Legal’e daha önce bildirilen SRP-Legal’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvk@srp-legal.com adresine iletebilirsiniz.

SRP-Legal, başvuru taleplerini KVK mevzuatına uygun olarak sonuçlandıracaktır. İşbu Aydınlatma Metni, SRP-Legal’in değişen kişisel veri işleme süreçleri dolayısıyla KVK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri takip etmek için internet sitemizi sık sık ziyaret etmenizi öneririz.

SRP-Legal Hukuk Ofisi

Kariyer Havuzu

Mükemmel bir kariyer için doğru adrestesiniz.
SRP-Legal ekibine katılmak isteyen avukatlar ve stajyer avukatlar, bizimle temasa geçebilirsiniz.

Kariyer Havuzu

Mükemmel bir kariyer için doğru adrestesiniz.
SRP-Legal ekibine katılmak isteyen avukatlar ve stajyer avukatlar, bizimle temasa geçebilirsiniz.