Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek Önceliklerimiz Arasındadır

SRP-Legal

Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek
Önceliklerimiz Arasındadır

Güncel Bilgiler

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/01/post-237-1280x720.jpg

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları için asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (“Tebliğ”) ile değiştirilmiştir. 1.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile sermaye, ortaklık yapısı, kuruluş esasları, teknik, altyapı,...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/01/post-235-1280x720.jpg

Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 31.01.2022 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı. Yönetmelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum’u (“BDDK”) gözetimi ve denetimi altındaki kuruluşların bilgi sistemleri ile iş süreçlerinin, bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlenmektir. Yönetmelik’le bir önceki düzenlemeden farklı...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/01/post-233-1280x720.jpg

Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile sadece elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyetlerine ve bankacılık hizmetlerinin finansal teknoloji şirketleri ve diğer işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmelik kapsamında dijital...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/12/post-230-1280x720.jpg

08.12.2021 tarihinde Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu (“Rapor”) yayınlandı.Kurum, Raporu ülkemiz özelinde finans sektöründeki radikal dönüşümden azami seviyede faydalanılmasının önemini vurgulamak ve bu alanda kurumlar arası işbirliğinin gerekliliğini ortaya koymak için hazırlamıştır.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/12/post-226-1280x720.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esas Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6.12.2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.Tebliğ (TS) EN ISO/IEC 17024 numaralı standarda uygun olarak Veri Koruma Görevlisi Programı dâhilinde kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/12/post-224-1280x720.jpg

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25.11.2021 tarihli ve 1230 sayılı Kararı (“Karar”) 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan Karar ile 20.06.2013 tarihli ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da” (“Kanun”) düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakmak üzere ihtisas mahkemeleri belirlendi.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/12/post-222-1280x720.jpg

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.Yayınlanan Yönetmelikte genel olarak sermaye, ortaklık yapısı, kuruluş esasları, lisans başvuru ve genişletme süreçleri, veri paylaşım servisleri, teknik, altyapı, bilgi güvenliği, risk ve iç kontrol süreçleri, uzaktan müşteri edinimi, gibi süreçler hakkında detaylı düzenlemeler getirildiği görülmektedir. Bu kapsamda başlıca düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/11/post-220-1280x720.jpg

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanılan “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 25 Kasım 2021 tarihli ve 31670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik, sigorta, reeasürans ve emeklilik şirketlerinin, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren özellikli kuruluşların ve tüzel kişiliği haiz sigorta ve reasürans brokerlerinin kuracakları iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetim sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/11/post-218-1280x720.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, “Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi” başlıklı rehberi (“Rehber”) 20.10.2021 tarihinde yayımladı.Rehber, kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri hakkında alınan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23.6.2020 tarihli ve 2020/ 481 sayılı Kararı (“Karar”) çerçevesinde, arama motorları nezdinde unutulma hakkının kullanılmasına açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/11/post-216-1280x720.jpg

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 5 Kasım 2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin (“2002/2 sayılı Tebliğ”) 2. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve 6/A maddesi değiştirilmiş ve Geçici Madde 3 eklenmiştir. Tebliğ yayımı tarihiyle yürürlüğe girmiştir.